top of page

Win een jaarvoorraad bier! 

Meedoen is gemakkelijk. Volg onderstaande stappen en maak kans op 365 flesjes bier, geleverd tot aan u deur!

Deze actie loopt van 8 mei tot en met 30 mei. Meer info en de wedstrijdvoorwaarden kan je hieronder terugvinden.

 

- Heel veel succes en wie weet staan wij binnenkort aan jouw deur! -

Wat moet je doen?

1​

Kies jouw favoriete biersmaak!

IMG_1848.JPG

2

Bestel het pakket dat bij jouw past!

IMG_2013_edited_edited.jpg

3

Maak kans op 365 flesjes bier!

Veel succes!

Wedstrijdreglement

Artikel 1. Algemeen:

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd “Een jaar voorraad bier” hierna de “wedstrijd” genoemd.

De wedstrijd wordt georganiseerd door BrewBeast, een coöperant van de coöperatie The Company met maatschappelijk adres te Hoogpoort 15, 9000 Gent ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0633.692.189, hierna de “Organisator” genoemd.

Dit reglement heeft om. Betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de wetstrijd en op het wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding van de bepalingen en voorwaarden van onderhavig wedstrijdreglement door de deelnemer.

 

Artikel 2. Duur:

De wedstrijd start op 8 mei 2021 en eindigt op 31 juli 2021 om 23u59.

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te verlengen.

 

Artikel 3. Voorwaarden van deelname:

Deelname aan de wedstrijd is voorbehouden aan de personen die voldoen aan de volgende aankoopverplichting:

  • Aankoop van minstens één brouwpakket van Brewbeast. Er kan gekozen worden uit het junior, medior en senior pakket.

  • Alle meerderjarige (i.e. 18 jaar en ouder) natuurlijke personen mogen aan de wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de personeelsleden en bestuurders van BrewBeast en eventuele partners die betrokken zijn bij de organisatie van de Wedstijd (bv. Marketingbureau).

  • Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. Meer deelnemen dan toegestaan leidt tot een eenmalige deelnamen van de wedstrijd.

Artikel 4. Persoonlijke gegevens:

De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde geldig aan de wedstrijd te kunnen deelnemen:

  • Zijn of haar naam (voornaam en familienaam)

  • Emailadres

  • Het adres van de woonplaats

De persoonsgegevens worden verstrekt, worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring (beschikbaar via www.brewbeast.be/privacy-beleid) van de organisator en met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van de verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR)).

Enkel indien de deelnemer zijn of jaar uitdrukkelijke toestemming verleent met het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal de organisatie gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren in verband met promoties, aanbiedingen, informatie, wedstrijden, etc. afhankelijk van de gegeven toestemming. Deelnemers kunnen te allen tijden toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens of verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen op de wijze zoals uiteengezet in de Privacyverklaring van de organisatie (zie hoger voor link)

Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan deelname van de betrokkene.

 

Artikel 5. Wedstrijdverloop:

Deelnemen aan de wedstrijd verloopt automatisch bij het aankopen van brouwpakketten op de webshop.

Het wedstrijdmechanisme verloopt als volgt:

  • De namen van alle personen die alle voorwaarden voldaan hebben van de wedstrijd, worden op 1 augustus op papier geschreven en met een onschuldige hand geloot.

  • Enkel de eerste 100 aankopen nemen hieraan deel.

Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de prijs, dient de deelnemer het wedstijdverloop correct te volgen.

 

Artikel 6. Aanduiding van de winnaar:

Als winnaar wordt vervolgens aangeduid:

  • De persoon die als eerst uit de loting wordt getrokken

Er is geen mogelijkheid van een ex aequo

De winnaar wordt na afsluiten van de wedstrijd per mail en telefonisch op de hoogte gesteld.

 

 

Artikel 7. Prijs:

De prijs die in het kader van de wedstrijd gewonnen kan worden is:

  • 365 flesjes bier van 33cl verpakt in dozen van 24 stuks.

Deze prijs is persoonsgebonden en is derhalve niet overdraagbaar aan derden. De winnaar kan de prijs ook niet omruilen of inwisselen.

 

Artikel 8. Fraude en misbruik:

BrewBeast houdt toezicht over het correct verloop van de Wedstrijd.

De organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. De organisator kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 9. Contact:

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de wedstrijd terecht bij de organisator op de volgende wijze:

De organisator gaat echter niet in op betwisting in verband met de bewoordingen of interpretatie van de instructies en/of vragen in het kader van de wedstrijd.

 

Artikel 10. Geldigheid:

Indien één of meerdere bepalingen van dit wedstrijdreglement nietig, onwettig of niet-tegenstelbaar worden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. De bepaling in kwestie met vervolgens worden geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een geldige bepaling met eenzelfde doel en effect of door een gelijkaardige bepaling die de bepaling in kwestie zo dicht mogelijk benaderd.  

 

Artikel 11. Geschillen:

De organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze wedstrijd of de interpretatie van de wedstijdreglement op minnelijke wijzen proberen op te lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling waar de zetel van de organisator gelegen is. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben.

 

Artikel 12. Toepasselijk Recht:

Dit wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgische recht.

 

Dit wedstrijdreglement dateert van 05 mei 2021

Design (1).png
bottom of page